Wetgeving BEBAT

Welke stappen dienen er te worden genomen om in regel te zijn met de wetgeving omtrent BEBAT?


Enkel klanten die aangesloten zijn bij BEBAT kunnen een aangifte doen d.m.v. een online declaratietoepassing.

De Belgische milieutakswetgeving voorziet dat elke Belgische onderneming die batterijen levert aan de Belgische kleinhandelaar de milieutaksplichtige is en zich dus dient te registreren en de aangifte te doen van de in verbruik gebrachte batterijen, tenzij de kleinhandelaar zelf rechtstreeks importeert: in dat geval is de kleinhandelaar zelf de milieutaksplichtige.

Batterijen worden echter vrijgesteld van milieutaks (t.b.v. 0,50 Euro per batterij) wanneer een statiegeld- of retourpremiesysteem wordt ingevoerd of wanneer een inzamel- en recyclagesysteem wordt opgezet en wanneer de in de wet vermelde recyclagepercentages behaald worden. Dit laatste systeem moet worden gefinancierd door middel van een inzamel- en recyclagebijdrage (I.R.B.). Het bedrag van de I.R.B. is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 22/11/2002 - besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16/04/1996 tot vaststelling van de verzamel- en recyclagebijdrage van de batterijen in het kader van de milieutaksen. De I.R.B. voor batterijen bedraagt 0,1239 Euro per batterij + BTW.

Vanaf 1/07/2004 zijn ook gewestelijke aanvaardingsplichten op batterijen van kracht.
Aanvaardingsplicht is een terugnameplicht door de verkoper van producten. Door deze regionale decreten moet iedere persoon die batterijen op de markt brengt, voldoen aan de bepalingen van de gewestelijke aanvaardingsplichten, op individuele of collectieve manier. Hij moet een individueel terugnameplan voor zijn producten indienen en door de bevoegde overheden laten goedkeuren of zich aansluiten bij een collectieve organisatie. De aansluiting bij BEBAT voldoet aan deze voorschriften.
Door deze regionale aanvaardingsplichten moet tevens iedere persoon die zaklampen op de markt brengt, voldoen aan de bepalingen hiervan, op individuele of collectieve manier. BEBAT heeft besloten de inzameling van deze producten te integreren in haar inzameling en zo haar deelnemers toe te laten zich in regel te stellen met deze wetgeving. De inzameling van gebruikte zaklampen is gestart in juli 2004 en de toepassing van de inzamel- en recyclagebijdrage startte op 01/01/2005. De I.R.B. voor zaklapen bedraagt 0,20 Euro + BTW tot en met 31/12/08 en 0,08 Euro + BTW per zaklamp vanaf 01/01/2009.

Indien u uitsluitend verkoopt d.m.v. facturen, dient u aan BEBAT te declareren op basis van uw verkopen. Indien u enkel werkt met kassatickets of een combinatie van kassatickets en facturen, dan dient u deze te declareren op basis van uw aankopen.

Indien uw leveranciers reeds deelnemer zijn van BEBAT en zij de declaratie hebben gedaan, dan dient volgende vermelding op uw facturen te staan:

  1. Vrijstelling van milieutaks - Art. 378 § 1
  2. Per artikel het aantal batterijen met het bedrag aan inzamel - en recyclagebijdrage (I.R.B.)

De doorrekening van I.R.B. is verplicht. Bij doorverkoop door een andere deelnemer of door een niet-deelnemer moet ook deze laatste de BEBAT-bijdrage alsook de vermelding "Vrijstelling van milieutaks - Art. 378 § 1" op zijn factuur vermelden, maar er moet geen declaratie noch betaling aan BEBAT meer gebeuren.

Indien u zelf de milieutaksplichtige bent en u nog niet bent aangesloten bij BEBAT, en uw leverancier de I.R.B. niet doorrekent, dan dient u zich aan te sluiten bij BEBAT en uw declaraties in te dienen. Neem hiervoor contact op met www.bebat.be


Niet van toepassing

27/3/2009